Społeczna rola zaangażowanej sztuki dramatycznej na przykładzie działalności Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu

Tematem pracy jest społeczna rola zaangażowanej sztuki dramatycznej. W celu określenia tej roli w pierwszej części pracy starano się uściślić znaczenie terminów „teatr społecznie zaangażowany” i „sztuka zaangażowana”, następnie na podstawie dostępnej literatury starano się określić i opisać funkcje jakie teatr może pełnić w społeczeństwie. Wzajemna zależność teatru i społeczeństwa oraz wielopłaszczyznowa interakcja między nimi implikują zmienność zadań jakie stały i stoją przez teatrem, w pierwszej części pracy przytoczono więc również historyczne przykłady obrazujące silny związek teatru z ogólnym życiem społecznym i politycznym narodu. Kolejnym elementem pracy jest przybliżenie tych działań Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, które odwoływały się do sytuacji społecznej, politycznej i historycznej wałbrzyszan. Opisano kontekst lokalny i rodzaj partycypacji społecznej w wybranych spektaklach i działaniach okołoteatralnych omawianego teatru. Natomiast celem badań własnych było zapoznanie się z opiniami przypadkowych mieszkańców miasta Wałbrzycha na temat polityki repertuarowej Teatru Dramatycznego działającego w tym mieście oraz określenie na tej podstawie znaczenia jakie dla respondentów ma społeczne zaangażowanie sztuki teatru. Analiza wyników wykazuje, że chociaż badani dostrzegają możliwość wpływu spektakli na aktywność w działaniu na rzecz społeczności lokalnej oraz dostrzegają znaczenie teatru dla kształtowania wizerunku miasta to teatr ogólnie jest mało istotnym elementem w życiu respondentów.(not given) biuro rachunkowe walbrzych

Reklamy

Kobieta jako ofiara przemocy domowej na przykładzie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu

Niniejsza praca dyplomowa poświęcona jest tematyce kobiet jako ofiar przemocy domowej. Głównym celem pracy była odpowiedź na problemy badawcze, które dotyczyły form, konsekwencji przemocy, wpływu środków odurzających na występowanie przemocy, a także wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy domowej. W części teoretycznej przemoc została przedstawiona w świetle literatury przedmiotu, opisano zjawisko przemocy wobec kobiet oraz przedstawionoosobowość jako główny system regulacji. W rozdziale V przedstawiono wyniki, które potwierdziły, iż najczęstszymi uwarunkowaniami występowania zjawiska przemocy wobec kobiet jest nadużywanie alkoholu oraz wychowanie, najczęstszą formą przemocy stosowaną wobec pań jest przemoc psychiczna oraz, że istnieje przypuszczenie, iż kobiety o wysokim stopniu neurotyzmu częściej stają się ofiarami przemocy, a także, że panie o wysokim stopniu ekstrawertyzmu sądzą, iż stosowana wobec nich przemoc nie jest w żadnym stopniu usprawiedliwiona. biuro rachunkowe walbrzych

BIBLIOTERAPEUTYCZNA FUNKCJA KSIĄŻKIJAKO PRZEDMIOT PRACY WAŁBRZYSKIEGO KOŁA PARTII KOBIET

Praca dotyczy wykorzystania książki w zajęciach warsztatowych z elementami biblioterapii. W pierwszym rozdziale znajdują się definicje pojęcia biblioterapii oraz krótki rys historyczny. Podane są także rodzaje biblioterapii oraz metody i środki stosowane przez bibliotekarzy- biblioterapeutów.Rozdział drugi przedstawia autorski program biblioterapeutyczny dla kobiet, który powstał po ukończeniu trzystopniowych warsztatów zorganizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.Trzeci rozdział dotyczy aktywności zawodowej i samorządowej kobiet, sygnalizuje problemy kobiet w Polsce oraz przedstawia działalność mojej grupy badawczej -Wałbrzyskiego Koła Partii Kobiet.Czwarty rozdział relacjonuje przebieg zajęć bazujących na wybranych scenariuszach programu biblioterapeutycznego, ukazuje książkę jako narzędzie w zajęciach warsztatowych, przedstawia wywiady oraz analizę moich badań ankietowych dotyczących czytelnictwa i akcji pro- czytelniczych. biuro rachunkowe walbrzych

Idea swojskości miasta przemysłowego na przykładzie Wałbrzycha

Praca ma na celu identyfikację stopnia poczucia swojskości miasta wśród mieszkańców Wałbrzycha, miasta genetycznie przemysłowego, które w ostatnich dwóch dekadach doświadcza sukcesji funkcji związanej z procesami deindustralizacji i tercjaryzacji. Z jednej strony dominacja ludności napływowej po II wojnie światowej, a z drugiej strony aktualne przeobrażenia funkcjonalne miasta mogły stanowić pewne bariery w procesie kształtowania związków swojskości z miastem. Napodstawie ocen kognitywnych iafektywnych ukazano związki swojskości z miastem oraz wybranymi dzielnicami miasta. Oceny kognitywne miasta są zdecydowanie negatywne, ale w ocenach afektywnych widoczne jest pewne przywiązanie do miasta. Wałbrzych aktualnie nie jest miastem swojskim, jednak posiada ogromny potencjał, aby odrodziły się związki swojskości pomiędzy nim a jego mieszkańcami. biuro rachunkowe walbrzych

Sztuki rosyjskie w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w latach 2000-2008.

Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest zaprezentowanie spektakli opartych na dziełach rosyjskich autorów, które zostały zrealizowane w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w latach 2000-2008.W wałbrzyskim Teatrze wystawiono w tym czasie sześć premier na podstawie rosyjskich dramatów oraz jedną inscenizację nawiązującą do Czechowowskiego „Wujaszka Wanii”.Ta oto rozprawa skupia się na przeglądzie czterech wybranych przedstawień, z którymi czytelnik będzie mieć sposobność szczerzej zapoznać się w poszczególnych rozdziałach. Wśród analizowanych spektakli znalazł się „Rewizor” Mikołaja Gogola, „3 siostry” na podstawie dramatu Antoniego Czechowa, a także dwie adaptacje prozy Fiodora Dostojewskiego – „Białe noce” oraz „Nelly” na podstawie „Skrzywdzonych i poniżonych” biuro rachunkowe walbrzych

Zróżnicowanie ludności miasta Wałbrzycha pod względem pochodzenia migracyjnego

Celem pracy jest ukazanie zróżnicowania społeczeństwa Wałbrzycha pod względem pochodzenia oraz przedstawienie różnic w trzech pokoleniach migrantów. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych wywiadów oraz ankiet, które uwidoczniły rozbieżności w poszczególnych grupach badanych. Analiza wykazuje, że im młodsze pokolenie, tym wyższy jest etap integracji i coraz mniejsze poczucie utożsamiania się z miastem Wałbrzychem. Dzięki zaprezentowaniu historii miasta oraz losów najliczniejszych grup migracyjnych w pracy uwypuklone zostało duże zróżnicowanie ludności wałbrzyskiej oraz jej wielokulturowość biuro rachunkowe walbrzych